Generelle vilkår gruppereservasjoner

BESTILLING – ENDRING – AVBESTILLING

HOTEL BROSUNDET: brosundet.no/kontakt

Alle bestillinger, endringer og avbestillinger skal skje skriftlig.

For å sikre kvaliteten på arrangement, må bestillingen være skriftlig bekreftet fra vår side (hotellene og/eller 62NORD) – før informasjon kan sendes ut til øvrige deltakere.

Ved gruppebestilling skal navneliste, program, kontaktinformasjon på leder av gruppen, eventuelle allergier og spesielle behov sendes til hotellet og/eller 62NORD senest 1 uke før arrangementet starter. 

Pre-autorisasjon av kredittkort skal skje senest en uke før ankomst, og om annet ikke er avtalt skal oppgjør av rom, minibar, bar og romservice o.l. skje ved utsjekk. 

Ved bestilling for grupper på 5 rom alternativt 5 personer eller mer - vil et a-konto beløp på 30 % av et stipulert totalbeløp bli fakturert ved bekreftelse av arrangementet.  

AVBESTILLINGSBETINGELSER FOR GRUPPER OVER 5 ROM  

BETALING

-       Mer enn 90 dager før arrangementets dato 

Ingen vederlag

-       Mellom 90 og 60 dager før arrangementets dato

50 % av totalsum

-       Mellom 60 og 30 dager før arrangementets dato

80 % av totalsum

-       Kortere enn 30 dager før arrangementets dato

100 % av totalsum

 

BETINGELSER FOR REDUKSJON AV ANTALL ROMDØGN

BETALING

-       Mer enn 90 dager før arrangementets dato 

Ingen vederlag

-       Mellom 90 og 60 dager før arrangementets dato

50 % av totalsum

-       Mellom 60 og 30 dager før arrangementets dato

80 % av totalsum

-       Kortere enn 30 dager før arrangementets dato

100 % av totalsum

 

En økning av antall rom og deltagere må alltid være avtalt med og bekreftet av hotellet minimum en uke i forkant av arrangementet.  

Ved ikke-fremmøte (No-show) – vil bekreftede rom og båttur/arrangement belastes 100 %. 

BUY OUT

Ved booking av 80% av hotellet eller mer, forbeholder hotellet seg retten til å at hele hotellet må kjøpes ut.

REDUKSJON AV MÅLTIDER

Reduksjon eller avbestilling av måltider senere enn 14 dager forut for arrangements start, vil bli fakturert til full kost. Alle endringer må sendes skriftlig til hotellet.

INNSJEKK OG UTSJEKK

Innsjekk mellom kl. 16.00 og kl. 18.00. Innsjekk etter kl. 18.00 må avtales.   

Utsjekk før kl. 12.00 – senere utsjekk må avtales. 

Alle våre rom er røykfrie – vennligst benytt egne anviste røykeområder.

SKADE

Arrangør står økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på hotellrom, inventar eller annet utstyr forårsaket av gjesten.

FOURCE MAJOURE 

Om hendelser som er utenfor vår kontroll slik som streik, brann, ekstrem vær og annet som gjør at oppholdet eller aktiviteten ikke kan gjennomføres, forbeholder vi oss retten til å kansellere oppholdet eller aktiviteten uten videre ansvar for å betale kompensasjon.

Generelt dårlig vær som er å anse som normalt for årstiden i vår region – er i seg selv ikke grunnlag for avbestilling og endrer ikke gjeldende avbestillingsregler. 

FORSIKRING

Vi anbefaler alle våre gjester å tegne en avbestillingsforsikring hos eget forsikringsselskap som blant annet dekker avbestilling grunnet sykdom. I tillegg anbefaler vi alle våre gjester å ha gyldig reiseforsikring.

PRISER OG BETALING

Arrangør (bestiller) er ansvarlig for deltagerregninger (bar, minibar, restaurant o.l.) som ikke blir betalt.

Vi etterstreber oss å være kontantfrie og vi oppfordrer derfor alle våre gjester til kun å benytte elektroniske betalingsløsninger. Som forbruker og vår gjest vil dette være en trygg måte å reise på. Vi oppfordrer til betaling med kredittkort, bankterminal er tilgjengelig – og våre hoteller aksepterer MasterCard, Visa og American Express. Det er kun norsk valuta – NOK som aksepteres ved kontant oppgjør. Sjekker eller reisesjekker aksepteres ikke.    

Vi tar forbehold om prisendringer som følge av økte kostnader på innkjøp, tjenester, valuta, økte skatter og avgifter eller andre forhold som er styrt av eksterne parter. 

En eventuell kreditt skal alltid være avtalt og akseptert i forkant. Betalingsbetingelser ved innvilget kreditt er netto pr 10 dager. Sebetalingsinformasjon for hotellene og 62NORD i tabellen under – samme informasjon er påført faktura.

HOTEL BROUSUNDET

Adresse:       Hotel Brosundet, Apotekergata 1-5, 6003 Ålesund

Vat/Org.nr:  

Bank:            

Konto nr:      

IBAN:            

SWIFT:           

BÅTTURER OG ANDRE OPPLEVELSER UTEN OVERNATTING

Alle bestillinger, endringer og avbestillinger skal skje skriftlig.

AVBESTILLINGSBETINGELSER PÅ GRUPPER   

BETALING

-       Mer enn 14 dager før avgang 

Ingen vederlag

-       Mellom 14-7 dager før avgang

50 % av totalsum

-       Kortere enn 7 dager før avgang

100 % av totalsum

Reduksjon av inntil 10 % av antall deltagere inntil 7 dager før arrangementsdato kan skje uten vederlag. Ved reduksjon av mer enn 10 % av antall deltagere faktureres 50 % av det overskytende. Reduksjon av antall deltagere senere enn 7 dager før arrangementsdato blir belastet i sin helhet. En eventuell økning i antall deltagere må alltid avtales og bekreftes skriftlig av leverandør minimum 5 dager i forkant av arrangementet. 

62°NORD tar forbehold om endring eller kansellering av turer på grunn av uforutsette hendelser med utstyr eller mannskap – samt dårlig vær. Når været tilsier at oppsatt rute ikke er forsvarlig – forbeholder 62°NORD ved båtfører seg retten til å kansellere turen. Alternativt kan båtfører endre rute – for å gi kundene en god og trygg opplevelse. Endret rute på grunn av værforhold gir ikke grunnlag for prisreduksjon.      

Kunden har ansvaret for å vurdere sin egen fysiske og psykiske form sett opp mot turens innhold. RIB turer foregår med stor fart og bølger – og er forbundet med en ekstra risiko. Vi anbefaler ikke RIB turer for gravide og folk med kjente sykdommer som kan forverres ved kjøring under nevnte forhold. Alle deltagere på RIB turer må i forkant av turen signere på at deltagelsen er på eget ansvar og risiko.   

Kunde skal alltid rette seg etter de anvisninger som blir gitt båtfører – båtfører har alltid det overordnede ansvaret og den øverste myndigheten på båten han/hun fører. Båtfører har også myndighet til å nekte personer deltakelse på våre aktiviteter om det vurderes som en risiko for sikkerheten – dette knyttet til helse, fysisk form, påvirkning av alkohol eller andre rusmidler eller om de opptrer på en slik måte at det er til sjenanse for andre deltakere.

Medbrakt utstyr på båtturene – som kamera, mobiltelefoner, vesker, smykker, briller o.l. tas med på egen risiko. 

Kunder som skal delta på felles RIB turer må møte opp minimum 15 minutter før oppsatt avgangstid for påkledning av flytedress og annet utstyr. Vi anbefaler i tillegg praktiske sko som tåler vann og varmt tøy, lue og hansker hvis været og temperaturen tilsier det. Vi anbefaler vanntett beskyttelse av mobiltelefoner og eventuelt kamerautstyr. 

Ved for sent oppmøte risikerer kunden ikke å få være med på turen – eller at turen blir tilsvarende kortere. Turen må uansett betales i sin helhet og vil ikke bli refundert.

DOMSTOL

All uenighet mellom partene i denne avtalen som ikke blir løst uten domstol – vil saken bli ført for en lokal norsk rett og dets avgjørelse vil være endelig. 

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i betingelser for et enkelt arrangement eller en gitt tidsperiode – hotellet eller leverandør av arrangementet vil gi informasjon om dette.   

BOOKINGS

Guests will receive confirmation of a booking via SMS or email. Guests are required to be at least 18 years of age when booking accommodation. The hotel reserves the right to cancel the booking if on arrival the guest is unable to provide a valid ID for proof of age. 

CHECK-IN, CHECK-OUT INFORMATION, AND CANCELLATIONS

Check-in time is between 16:00 and 18:00 - and check-in after 18:00 must be agreed upon beforehand. 

Check-out time is no later than 12:00, later check-out must be agreed upon beforehand. 

A credit card must be registered for the booking no later than one week before arrival, and unless agreed otherwise, payment of rooms, minibar, bar, restaurant, room service, etc. must be paid at check out. 

In the event of a NO-SHOW, all confirmed rooms and boat trips/activities will be charged 100% of the total amount. 

Cancellation of a confirmed hotel room must be made at least 5 days before arrival. If the hotel room is canceled less than 5 days before arrival, the room will be charged in full. 

Cancellation of confirmed tailor-made packages (up to 5 rooms and/or up to 5 persons) - must be made no later than 4 weeks before the agreed arrival date. If a confirmed tailor-made package is canceled less than 4 weeks before the agreed arrival, 80% of the agreed price of the package will be charged.

Please note. All our rooms are non-smoking – please use designated smoking areas. 

PRICES AND PAYMENT

We reserve the right to change prices due to increased costs of goods, services, taxes, and fees or other costs that are controlled by external parties. 

We strive to be a cash-free business and therefore encourage and thank our guests to use electronic payment solutions, as this is the safest way for our guests to travel. We encourage payment by credit card. We accept Mastercard, Visa, and American Express. If the customer wishes to pay by cash only Norwegian Krone – NOK is accepted. Cheques and or traveler’s cheques are not accepted. 

Any credit must be agreed upon and accepted in advance. Our terms of payment for credit are 10 days net. Payment information for our hotels and 62°NORD is in the table below, the same information will also be shown on any invoice.

ADVANCED PAYMENT

We reserve the right to request prepayment. 

DAMAGE

The guests are financially responsible for any damage to hotel rooms, fixtures or other equipment caused.

FORCE MAJEURE

If circumstances that are beyond our control such as strikes, fires, extreme weather, and other events cause your stay or activity not to be carried out, we reserve the right to cancel your stay or activity without being responsible for payment of compensation. In general, bad weather is considered normal and does not give the customer the right to cancel or change any booking. 

INSURANCE

We advise all guests to take out cancellation insurance with an insurance company, to cover themselves for cancellation due to illness. In addition, it is recommended that all guests have valid travel insurance.

BOAT TRIPS AND OTHER ACTIVITIES WITHOUT ACCOMMODATION

62° NORD reserves the right to change or cancel trips due to unforeseen issues with equipment or crew – as well as bad weather. When weather dictates the originally planned route is not safe, 62° NORD reserves the right to cancel the trip on the advice of the boat operator. Alternatively, the boat operator can change the route to ensure that the participants have an enjoyable and safe experience. Changes to the route due to weather conditions are no grounds for a refund or price reduction. 

All participants are responsible for their own physical and psychological condition, bearing in mind the nature of these trips. RIB trips take place at high speed and in challenging water conditions and do involve an element of risk. RIB tours are not recommended for pregnant women and people who have conditions that can worsen when traveling in the conditions described above. All participants of RIB tours must sign a waiver clause stating their participation is at their own risk and responsibility. 

Participants must always abide by the instructions given by the boat operator; the operator has authority on the boat that he/she leads. The operator has the authority to deny any person’s participation in the tour if they consider there to be a safety risk – this can be related to health, physical condition, being under the influence of alcohol or drugs, or if they act in a way which is a nuisance to other participants. 

Use of and taking personal equipment/items on boat trips, such as cameras, mobile phones, bags, jewelry, glasses, etc. is at the participant's own risk. 

Participants must arrive at least 15 minutes before the scheduled departure time, in order to have time to change into the life suit and other safety clothing. We recommend the use of practical waterproof shoes and warm clothing; hats and gloves if the temperature dictates. Also recommended is waterproof protection for mobile phones and camera equipment if the participants wish to take them on board.   

Late arrival may result in a shorter tour or missing the tour altogether. The tour must still be paid in full and no refunds will be given. 

LEGAL MATTERS

Any disagreement between parties that cannot be resolved without the use of court proceedings, the jurisdiction is a court in Norway and its decision will be final. 

We reserve the right to make any changes to the terms of a single event or period – the hotel or contractor will provide information on this. 

Book rom