Generelle vilkår individuelle reservasjoner

BESTILLING

Gjesten vil motta en bekreftelse på bestillingen via SMS eller mail. Det er 18 års grense på bestilling av overnatting. Hotellet forbeholder seg retten til å kansellere bookingen ved ankomst om gyldig legitimasjon ikke kan fremvises.  

INNSJEKK – UTSJEKK – AVBESTILLING

Innsjekk mellom kl. 16.00 og kl. 18.00. Innsjekk etter kl. 18.00 må avtales.  

Utsjekk før kl. 12.00 – senere utsjekk må avtales.

Pre-autorisasjon av kredittkort skal skje en uke før ankomst eller senest ved innsjekk, og om annet ikke er avtalt skal oppgjør av rom, minibar, bar og romservice o.l. skje ved utsjekk.

Ved ikke-fremmøte (No-show) – vil bekreftet rom og båttur/arrangement belastes 100 %.

Avbestilling av bekreftet hotellrom må skje senest 5 døgn før avtalt ankomst. Hvis bekreftet hotellrom avbestilles mindre enn 5 døgn før avtalt ankomst – vil bekreftet pris bli belastet i sin helhet.

Avbestilling av bekreftede skreddersydde pakker (inntil 5 rom og/eller inntil 5 personer) – må skje senest 4 uker før avtalt ankomst. Hvis bekreftet skreddersydd pakke avbestilles mindre enn 4 uker før avtalt ankomst – vil avtalt pris på pakken bli belastet med 80 %.   

Alle våre rom er røykfrie – vennligst benytt egne anviste røykeområder.

SKADE

Gjesten står selv økonomisk ansvarlig for eventuelle skader som påføres hotellrom, inventar eller annet utstyr.

FOURCE MAJOURE

Om hendelser som er utenfor vår kontroll slik som streik, brann, ekstrem vær og annet som gjør at oppholdet eller aktiviteten ikke kan gjennomføres, forbeholder vi oss retten til å kansellere oppholdet eller aktiviteten uten videre ansvar for å betale kompensasjon.

Generelt dårlig vær som er å anse som normalt for årstiden i vår region – er i seg selv ikke grunnlag for avbestilling og endrer ikke gjeldende avbestillingsregler.

FORSIKRING

Vi anbefaler alle våre gjester å tegne en avbestillingsforsikring hos eget forsikringsselskap som blant annet dekker avbestilling grunnet sykdom. I tillegg anbefaler vi alle våre gjester å ha gyldig reiseforsikring.

PRISER OG BETALING

Vi tar forbehold om prisendringer som følge av økte kostnader på innkjøp, tjenester, valuta, økte skatter og avgifter eller andre forhold som er styrt av eksterne parter.

Vi etterstreber oss å være kontantfrie og vi oppfordrer våre gjester til å benytte elektroniske betalingsløsninger. Som forbruker og vår gjest vil dette være en trygg måte å reise på.  

Vi oppfordrer til betaling med kredittkort, bankterminal er tilgjengelig – og våre hoteller aksepterer MasterCard, Visa og American Express. Det er kun norsk valuta – NOK som aksepteres ved kontant oppgjør. Sjekker eller reisesjekker aksepteres ikke.   

En eventuell kreditt skal alltid være avtalt og akseptert i forkant. Betalingsbetingelser ved innvilget kreditt er netto pr 10 dager. Betalingsinformasjon for hotellene og 62°NORD er påført en eventuell faktura.

FORHÅNDBETALING

Vi forbeholder oss retten til å be om forhåndsbetaling.

DOMSTOL

All uenighet mellom partene i denne avtalen som ikke blir løst uten domstol – vil saken bli ført for en lokal norsk rett og dets avgjørelse vil være endelig.

BÅTTURER OG ANDRE OPPLEVELSER

62°NORD tar forbehold om endring eller kansellering av turer på grunn av dårlig vær, uforutsette hendelser med utstyr eller mannskap. Kapteinen kan av sikkerhetsmessige årsaker velge en annen rute enn oppsatt. Endret rute på grunn av værforhold gir ikke grunnlag for refusjon av billett.     

Alle turer med båt er på egen risiko. Gjesten har ansvaret for å vurdere sin egen fysiske og psykiske form sett opp mot turens innhold. RIB turer foregår med stor fart og bølger – og er forbundet med en ekstra risiko. Vi anbefaler ikke RIB turer for gravide og folk med kjente sykdommer som kan forverres ved kjøring under nevnte forhold. Alle deltagere på RIB turer må i forkant av turen signere på at deltagelsen er på eget ansvar og risiko.   

Gjesten skal alltid rette seg etter de anvisninger som blir gitt Kaptein – Kaptein har alltid det overordnede ansvaret og den øverste myndigheten på båten han/hun fører. Kaptein har også myndighet til å nekte personer deltakelse på våre aktiviteter om det vurderes som en risiko for sikkerheten – dette knyttet til helse, fysisk form, påvirkning av alkohol eller andre rusmidler eller om de opptrer på en slik måte at det er til sjenanse for andre deltakere.

Medbrakt utstyr på båtturene – som kamera, mobiltelefoner, vesker, smykker, briller o.l. tas med på egen risiko.

Kunder som skal delta på felles RIB turer må møte opp minimum 15 minutter før oppsatt avgangstid for påkledning av flytedress og annet utstyr. Vi anbefaler i tillegg praktiske sko som tåler vann og varmt tøy, lue og hansker hvis været og temperaturen tilsier det. Vi anbefaler vanntett beskyttelse av mobiltelefoner og eventuelt kamerautstyr.

Ved for sent oppmøte risikerer kunden ikke å få være med på turen – eller at turen blir tilsvarende kortere. Turen må uansett betales i sin helhet og vil ikke bli refundert.

 Vi tar forbehold om eventuelle endringer i betingelser for et enkelt arrangement eller en gitt tidsperiode – hotellet eller leverandør av arrangementet vil gi informasjon om dette.            

BOOKINGS

Guests will receive confirmation of a booking via SMS or email. Guests are required to be at least 18 years of age when booking accommodation. The hotel reserves the right to cancel the booking if on arrival the guest is unable to provide a valid ID for proof of age. 

CHECK-IN, CHECK-OUT INFORMATION, AND CANCELLATIONS

Check-in time is between 16:00 and 18:00 - and check-in after 18:00 must be agreed upon beforehand. 

Check-out time is no later than 12:00, later check-out must be agreed upon beforehand. 

A credit card must be registered for the booking no later than one week before arrival, and unless agreed otherwise, payment of rooms, minibar, bar, restaurant, room service, etc. must be paid at check out. 

In the event of a NO-SHOW, all confirmed rooms and boat trips/activities will be charged 100% of the total amount. 

Cancellation of a confirmed hotel room must be made at least 5 days before arrival. If the hotel room is canceled less than 5 days before arrival, the room will be charged in full. 

Cancellation of confirmed tailor-made packages (up to 5 rooms and/or up to 5 persons) - must be made no later than 4 weeks before the agreed arrival date. If a confirmed tailor-made package is canceled less than 4 weeks before the agreed arrival, 80% of the agreed price of the package will be charged.

Please note. All our rooms are non-smoking – please use designated smoking areas. 

PRICES AND PAYMENT

We reserve the right to change prices due to increased costs of goods, services, taxes, and fees or other costs that are controlled by external parties. 

We strive to be a cash-free business and therefore encourage and thank our guests to use electronic payment solutions, as this is the safest way for our guests to travel. We encourage payment by credit card. We accept Mastercard, Visa, and American Express. If the customer wishes to pay by cash only Norwegian Krone – NOK is accepted. Cheques and or traveler’s cheques are not accepted. 

Any credit must be agreed upon and accepted in advance. Our terms of payment for credit are 10 days net. Payment information for our hotels and 62°NORD is in the table below, the same information will also be shown on any invoice.

ADVANCED PAYMENT

We reserve the right to request prepayment. 

DAMAGE

The guests are financially responsible for any damage to hotel rooms, fixtures or other equipment caused.

FORCE MAJEURE

If circumstances that are beyond our control such as strikes, fires, extreme weather, and other events cause your stay or activity not to be carried out, we reserve the right to cancel your stay or activity without being responsible for payment of compensation. In general, bad weather is considered normal and does not give the customer the right to cancel or change any booking. 

INSURANCE

We advise all guests to take out cancellation insurance with an insurance company, to cover themselves for cancellation due to illness. In addition, it is recommended that all guests have valid travel insurance.

BOAT TRIPS AND OTHER ACTIVITIES WITHOUT ACCOMMODATION

62° NORD reserves the right to change or cancel trips due to unforeseen issues with equipment or crew – as well as bad weather. When weather dictates the originally planned route is not safe, 62° NORD reserves the right to cancel the trip on the advice of the boat operator. Alternatively, the boat operator can change the route to ensure that the participants have an enjoyable and safe experience. Changes to the route due to weather conditions are no grounds for a refund or price reduction. 

All participants are responsible for their own physical and psychological condition, bearing in mind the nature of these trips. RIB trips take place at high speed and in challenging water conditions and do involve an element of risk. RIB tours are not recommended for pregnant women and people who have conditions that can worsen when traveling in the conditions described above. All participants of RIB tours must sign a waiver clause stating their participation is at their own risk and responsibility. 

Participants must always abide by the instructions given by the boat operator; the operator has authority on the boat that he/she leads. The operator has the authority to deny any person’s participation in the tour if they consider there to be a safety risk – this can be related to health, physical condition, being under the influence of alcohol or drugs, or if they act in a way which is a nuisance to other participants. 

Use of and taking personal equipment/items on boat trips, such as cameras, mobile phones, bags, jewelry, glasses, etc. is at the participant's own risk. 

Participants must arrive at least 15 minutes before the scheduled departure time, in order to have time to change into the life suit and other safety clothing. We recommend the use of practical waterproof shoes and warm clothing; hats and gloves if the temperature dictates. Also recommended is waterproof protection for mobile phones and camera equipment if the participants wish to take them on board.   

Late arrival may result in a shorter tour or missing the tour altogether. The tour must still be paid in full and no refunds will be given. 

LEGAL MATTERS

Any disagreement between parties that cannot be resolved without the use of court proceedings, the jurisdiction is a court in Norway and its decision will be final. 

We reserve the right to make any changes to the terms of a single event or period – the hotel or contractor will provide information on this. 

Book rom